OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Firma VÚEZ, a. s., je podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len GDPR), ako aj podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov (ďalej len zákon), prevádzkovateľom, tzn. právnickou osobou, ktorá určila účel a prostriedky spracúvania osobných údajov.

„Osobné údaje“ sú podľa čl. 4 GDPR akékoľvek informácie týkajúce sa identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osoby, ktorú možno identifikovať priamo alebo nepriamo, najmä odkazom na identifikátor alebo prvky, ktoré sú špecifické pre fyzickú, fyziologickú, genetickú, mentálnu, ekonomickú, kultúrnu alebo sociálnu identitu tejto fyzickej osoby.

„Spracúvanie“ je podľa čl. 4 GDPR operácia alebo súbor operácií s osobnými údajmi, napríklad získavanie, zmena, vyhľadávanie, vymazanie alebo likvidácia, bez ohľadu na to, či sa vykonávajú automatizovanými alebo neautomatizovanými prostriedkami.

Prevádzkovateľ definoval nasledovné dotknuté osoby, ktorých sa spracúvané osobné údaje týkajú:

 • zamestnanci, ako aj bývalí a potenciálni zamestnanci (uchádzači o zamestnanie),
 • rodinní príslušníci zamestnancov,
 • akcionári,
 • štatutári a členovia dozornej rady,
 • obchodní partneri,
 • nájomníci,
 • náhodní návštevníci.

Prevádzkovateľ pripravil k 25. máju 2018, kedy vstúpil do účinnosti zákon aj GDPR, internú dokumentáciu o spracovaní a ochrane osobných údajov dostupnú zamestnancom. Zároveň vyškolil zamestnancov, ktorí majú prístup k osobným údajom, aby spracúvali osobné údaje v súlade so zásadami, politikou ochrany osobných údajov, pokynmi, bezpečnostnými organizačnými, personálnymi a technickými opatreniami prevádzkovateľa.

Nájomníci boli oboznámení podľa § 19 zákona o spracovaní osobných údajov oficiálnym listom.

Náhodní návštevníci sú o kamerovom zázname v priestoroch prevádzkovateľa (chodba, vestibul, parkovisko) informovaní prostredníctvom príslušného piktogramu.

Prevádzkovateľ týmto informuje o spracovaní osobných údajov dotknuté osoby:

 1. Obchodní partneri:
  1. Účel spracovania: vedenie databázy dodávateľov a odberateľov
  2. Právny základ spracovania: oprávnený záujem prevádzkovateľa (uzatváranie nových kontraktov), prípadne už existujúca zmluva
  3. Evidované údaje: bežné osobné údaje – titul, meno, priezvisko, funkcia, zamestnávateľ, mailová adresa, telefónne číslo
  4. Kategórie príjemcov a prenos do tretích krajín: neuskutočňuje sa
  5. Doba uchovávania osobných údajov: 5 rokov
 2. Náhodní návštevníci:
  1. Právny základ spracovania: oprávnený záujem
  2. Účel spracovania/oprávnený záujem: ochrana majetku prevádzkovateľa
  3. Evidované údaje: kamerový záznam
  4. Kategórie príjemcov: v prípade trestného činu – policajné zložky SR
  5. Prenos do tretích krajín: neuskutočňuje sa
  6. Doba uchovávania osobných údajov: 15 dní
 3. Potenciálni zamestnanci:
  1. Účel spracovania: vedenie databázy uchádzačov o zamestnanie
  2. Právny základ spracovania: zákon č. 311/2001 Z. z. - Zákonník práce
  3. Evidované údaje: bežné osobné údaje poskytované v životopise, žiadosti o zamestnanie a motivačnom liste
  4. Kategórie príjemcov a prenos do tretích krajín: neuskutočňuje sa
  5. Doba uchovávania osobných údajov: 5 rokov

Dotknuté osoby majú v súlade s GDPR a zákonom tieto práva:

 • právo na prístup k údajom,
 • právo na opravu a doplnenie,
 • právo na výmaz,
 • právo na obmedzenie spracúvania,
 • právo na prenosnosť údajov,
 • právo namietať proti spracúvaniu,
 • právo podať sťažnosť dozornému orgánu.

Kontaktná osoba: Ing. Viktória Valachovičová, PhD., personalistka a mzdová účtovníčka

valachovicova.viktoria@vuez.sk, tel. číslo: 036/6355 307

OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Firma VÚEZ, a. s., je podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len GDPR), ako aj podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov (ďalej len zákon), prevádzkovateľom, tzn. právnickou osobou, ktorá určila účel a prostriedky spracúvania osobných údajov.

„Osobné údaje“ sú podľa čl. 4 GDPR akékoľvek informácie týkajúce sa identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osoby, ktorú možno identifikovať priamo alebo nepriamo, najmä odkazom na identifikátor alebo prvky, ktoré sú špecifické pre fyzickú, fyziologickú, genetickú, mentálnu, ekonomickú, kultúrnu alebo sociálnu identitu tejto fyzickej osoby.

„Spracúvanie“ je podľa čl. 4 GDPR operácia alebo súbor operácií s osobnými údajmi, napríklad získavanie, zmena, vyhľadávanie, vymazanie alebo likvidácia, bez ohľadu na to, či sa vykonávajú automatizovanými alebo neautomatizovanými prostriedkami.

Prevádzkovateľ definoval nasledovné dotknuté osoby, ktorých sa spracúvané osobné údaje týkajú:

 • zamestnanci, ako aj bývalí a potenciálni zamestnanci (uchádzači o zamestnanie),
 • rodinní príslušníci zamestnancov,
 • akcionári,
 • štatutári a členovia dozornej rady,
 • obchodní partneri,
 • nájomníci,
 • náhodní návštevníci.

Prevádzkovateľ pripravil k 25. máju 2018, kedy vstúpil do účinnosti zákon aj GDPR, internú dokumentáciu o spracovaní a ochrane osobných údajov dostupnú zamestnancom. Zároveň vyškolil zamestnancov, ktorí majú prístup k osobným údajom, aby spracúvali osobné údaje v súlade so zásadami, politikou ochrany osobných údajov, pokynmi, bezpečnostnými organizačnými, personálnymi a technickými opatreniami prevádzkovateľa.

Nájomníci boli oboznámení podľa § 19 zákona o spracovaní osobných údajov oficiálnym listom.

Náhodní návštevníci sú o kamerovom zázname v priestoroch prevádzkovateľa (chodba, vestibul, parkovisko) informovaní prostredníctvom príslušného piktogramu.

Prevádzkovateľ týmto informuje o spracovaní osobných údajov dotknuté osoby:

 1. Obchodní partneri:
  1. Účel spracovania: vedenie databázy dodávateľov a odberateľov
  2. Právny základ spracovania: oprávnený záujem prevádzkovateľa (uzatváranie nových kontraktov), prípadne už existujúca zmluva
  3. Evidované údaje: bežné osobné údaje – titul, meno, priezvisko, funkcia, zamestnávateľ, mailová adresa, telefónne číslo
  4. Kategórie príjemcov a prenos do tretích krajín: neuskutočňuje sa
  5. Doba uchovávania osobných údajov: 5 rokov
 2. Náhodní návštevníci:
  1. Právny základ spracovania: oprávnený záujem
  2. Účel spracovania/oprávnený záujem: ochrana majetku prevádzkovateľa
  3. Evidované údaje: kamerový záznam
  4. Kategórie príjemcov: v prípade trestného činu – policajné zložky SR
  5. Prenos do tretích krajín: neuskutočňuje sa
  6. Doba uchovávania osobných údajov: 15 dní
 3. Potenciálni zamestnanci:
  1. Účel spracovania: vedenie databázy uchádzačov o zamestnanie
  2. Právny základ spracovania: zákon č. 311/2001 Z. z. - Zákonník práce
  3. Evidované údaje: bežné osobné údaje poskytované v životopise, žiadosti o zamestnanie a motivačnom liste
  4. Kategórie príjemcov a prenos do tretích krajín: neuskutočňuje sa
  5. Doba uchovávania osobných údajov: 5 rokov

Dotknuté osoby majú v súlade s GDPR a zákonom tieto práva:

 • právo na prístup k údajom,
 • právo na opravu a doplnenie,
 • právo na výmaz,
 • právo na obmedzenie spracúvania,
 • právo na prenosnosť údajov,
 • právo namietať proti spracúvaniu,
 • právo podať sťažnosť dozornému orgánu.

Kontaktná osoba: Ing. Viktória Valachovičová, PhD., personalistka a mzdová účtovníčka

valachovicova.viktoria@vuez.sk, tel. číslo: 036/6355 307